Lễ kí thỏa thuận hợp tác giữa Inchigroup và Viện Kiến trúc Nhiệt đớiNgày 10.01.2013, tại văn phòng Hà Nội đã diễn ra lễ kí thỏa thuận hợp tác giữa Inchigroup và Viện Kiến trúc Nhiệt đới – Trường đại học Kiến trúc Hà Nội. Hai bên thống nhất hợp tác bền vững và toàn diện về năng lực, kinh nghiệm, thương hiệu nhằm phát triển trở thành một liên danh có uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

 

Giới thiệu Viện kiến trúc Nhiệt đới

Viện kiến trúc nhiệt đới được thành lập theo tinh thần nghị định số 35/HĐBT của Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ) ký ngày 28 tháng 1 namw 1992 về công tác quản lý khoa học và công nghệ. 1. Quyết định số 358/QĐ-BXD, ngày 05 tháng 6 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Viện Kiến trúc nhiệt đới trực thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

2. Quyết định số 909 – 1998/QĐ –BXD ngày 30.9.1998 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Kiến trúc nhiệt đới trực thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

3. Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ số 598 ngày 23.11.1998 của Bộ khoa học công nghệ và môi trường (nay là Bộ khoa học và công nghệ).

4. Quyết định số 2005/QĐ-BXD ngày 18.12.2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc bổ xung chức năng, nhiệm vụ của Viện kiến trúc nhiệt đới trực thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

5. Quyết định số 180/QĐ-BXD ngày 9.2.2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc bổ xung nhiệm vụ cho Viện kiến trúc nhiệt đới thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

6. Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ số A-212 của Bột khoa học và công nghệ cấp ngày 19.3.2004. Gia hạn ngày 16 tháng 3 năm 2009.

7. Quyết định số 1149/QĐ-ĐHKT-TH, ký ngày 17/12/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Về việc giao nhiệm vụ hoạt động tư vấn xây dựng và chuyển giao công nghệ của Viện Kiến trúc Nhiệt đới. Nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ hoạt động tư vấn xây dựng và chuyển giao công nghệ của Viện Kiến trúc Nhiệt đới, được quy định tại Quyết định số 358/QĐ-BXD, ngày 05 tháng 6 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, . Quyết định số 2005/QĐ-BXD ngày 18.12.2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Quyết định số 180/QĐ-BXD ngày 9.2.2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, về việc bổ xung nhiệm vụ cho Viện kiến trúc nhiệt đới thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Viện Kiến trúc Nhiệt đới là tổ chức sự nghiệp tự trang trải có tư cách pháp nhân và con dấu theo quy định và được mở tài khoản tại các ngân hàng.

Chức năng:

- Nghiên cứu khoa học, thực nghiệm, để phục vụ đào tạo và ứng dụng vào thực tiễn các lĩnh vực về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng trong điều kiện khí hậu nhiệt đới; - Tham gia đào tạo đại học và trên đại học;

- Thực hiện chương trình đào tạo chuyên sâu lĩnh vực Kiến trúc nhiệt đới.

Nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, xây dựng cơ sở lý luận khoa học cơ bản cho nền kiến trúc nhiệt đới Việt Nam;

2. Nghiên cứu, xây dựng, thiết kế các giải pháp quy hoạch, kiến trúc, xây dựng cho từng miền, từng vùng khí hậu nhiệt đới Việt Nam;

3. Nghiên cứu, xây dựng ngân hàng dữ liệu kỹ thuật, kinh tế để tư vấn về kiến trúc nhiệt đới trong các công trình xây dựng phù hợp với Việt Nam và các vùng khí hậu nhiệt đới khác;

4. Thực nghiệm và ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong các công trình kiến trúc, xây dựng, kỹ thuật và môi trường;

5. Thông tin, phổ biến các kết quả nghiên cứu, thực nghiệm, ứng dụng để phục vụ công tác đào tạo của Trường và thực tiễn sản xuất;

6. Tư vấn và thiết kế các công trình quy hoạch và kiến trúc;

7. Thực hiện các dịch vụ:

+ Tư vấn, đo đạc khảo sát và đào tạo về lĩnh vực vi khí hậu và môi trường;

+ Đo lường, quan trắc, kiểm định, đánh giá tác độc môi trường và đánh giá chất lượng vật liệu xây dựng về các chỉ tiêu phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới.

8. Hợp tác trong nghiên cứu, thực nghiệm, ứng dụng với các tổ chức trong nước và nước ngoài các lĩnh vực trên.

Sơ đồ Tổ chức:      

      

 

  Ban lãnh đạo  

Viện trưởng: TS.KTS. Hoàng Mạnh Nguyên Phòng làm việc: Tầng 2, Nhà E Văn phòng Viện Kiến trúc Nhiệt đới Điện thoại: 04 38543566   Phó Viện trưởng: TS.KTS. Lê Chiến Thắng Phòng làm việc: Tầng 2 nhà E - Viện Kiến trúc Nhiệt đới Điện thoại: 04 38543566   Phó Viện trưởng: CNKT. Nguyễn Ngọc Thụ Phòng làm việc: Tầng 2 nhà E - Viện Kiến trúc Nhiệt đới Điện thoại: 04 38543566      

Các Trung tâm trực thuộc    

- Trung tâm Tư vấn Thực nghiệm & Chuyển giao công nghệ    

Giám đốc Trung tâm: KSXD. Nguyễn Văn Phú Phòng làm việc: Tầng 2 nhà E - Viện Kiến trúc Nhiệt đới Điện thoại: 04 8543566    

  - Trung tâm Quy hoạch Thiết kế đô thị cây xanh Nhiệt đới    

Giám đốc Trung tâm: Ths.KTS.Lê Anh Tuấn Phòng làm việc: Tầng 3 nhà cầu A,B - Tr ường Đại học Kiến trúc Hà Nội Điện thoại: 0438543566     

- Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc Nhiệt đới  

  Phụ trách Trung tâm: KTS. Dương Thành Trung Phòng làm việc: Tầng 3 nhà cầu A,B - Tr ường Đại học Kiến trúc Hà Nội Điện thoại: 0912899501    

- Trung tâm Nghiên cứu Vi khí hậu Kiến trúc và Môi trường    

Phụ trách Trung tâm: TS.KTS. Hoàng Mạnh Nguyên Phòng làm việc: Tầng 3 nhà cầu A,B - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Điện thoại: 662953126       Tên viện: Viện Kiến trúc Nhiệt đới - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Tên viết tắt (ITA - HAU) Địa chỉ: Tầng 2 nhà E Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Km 10 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội Điện thoại & Fax: (84) 4. 8543566 Email: vienktnd@yahoo.com.vn, Website:http://www.ita.vn

INCHIGROUP - SẢN PHẨM CỦA ĐAM MÊ VÀ SÁNG TẠO

>> Xem thêm